ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 

Ιστοπροσβασιμότητα

Η ιστοπροσβασιμότητα αναφέρεται σε αρχές και τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ), έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να καθίσταται προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες, ιδίως σε άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Σύμβαση), στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

Υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες και τεχνολογικά ουδέτερες κατευθύνσεις στο πεδίο της ιστοπροσβασιμότητας: τα κριτήρια επιτυχίας και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης W3C σε επίπεδο AA (WCAG 2.0) των κατευθυντήριων γραμμών για την ιστοπροσβασιμότητα από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium W3C).

Το πρώτο Ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 301 549 - Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe) για ιστοπροσβάσιμες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εκπονήθηκε με βάση τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της «Εντολής 376 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Προορίζεται κυρίως για χρήση από τις δημόσιες αρχές και άλλους φορείς του δημόσιου, για να εξασφαλίσει ότι οι ΔΤ, λογισμικό, ψηφιακές συσκευές κλπ. είναι πιο προσβάσιμα.


Σχέδιο Δράσης

Η Κυπριακή Δημοκρατία με την κύρωση της Σύμβασης, μέσω του περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμου του 2011, Ν.8(ΙΙΙ)/2011, ανέλαβε ως κράτος μέλος της Σύμβασης, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει, ως κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 και ενθαρρύνει τα μέλη της στη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων δράσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνέβαλε στην ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης του ΟΗΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθέντες κατευθυντήριες γραμμές.

Η Διεύθυνση του ΤΥΠ έχει δώσει οδηγίες ώστε να περιλαμβάνεται η διάσταση της προσβασιμότητας στα έγγραφα διαγωνισμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (η-υπηρεσιών) ή αλλαγών που προκύπτουν σε ή-υπηρεσίες. Οι υφιστάμενες η-υπηρεσίες θα καταστούν σταδιακά προσβάσιμες στα πλαίσια των αναβαθμίσεών τους. Η Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου καθώς επίσης και ο ΔΤ του ΤΚΕΑΑ, έχουν ήδη μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή και η μετατροπή των καινούργιων ΔΤ βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Για την επίτευξη των πιο πάνω έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης εξειδικευμένου εργαλείου, για έλεγχο των ΔΤ για συμμόρφωση με τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένων του W3C σε επίπεδο AA (WCAG 2.0).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα στην πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για να επιτρέψει στα πιο πάνω άτομα να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της ζωής, προτρέπουμε όπως όλοι οι ΔΤ αναπτύσσονται σε προσβάσιμη μορφή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρίες, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.


Back To Top